VEDTEKTER


§ 1. Foreningens navn er: Prinsesse Kristina av Tunsberg, Forum for St. Olavs kapell i Covarrubias. Foreningens forretningssted er i Tønsberg kommune.


§ 2. Foreningens formål er å medvirke til utsmykking av St. Olavs kapell i Covarrubias, Spania, samt bidra til kulturaktiviteter i tilknytning til kapellet når det er oppført.

Foreningen etableres også for å samarbeide med Fundación Princesa Kristina de Noruega i nær kontakt med det arbeid denne stiftelsen legger opp til i Spania og for øvrig samarbeid med Covarrubias  og vennskapsbyen Tønsberg og andre organisasjoner eller lignende som har tilsvarende formål i Norge.


§ 3. Foreningen er åpen for medlemskap for enhver voksen person. Bedrifter, stiftelser og lignende rettssubjekter kan også tegne medlemskap.


§ 4. Medlemskontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet etter forslag fra styret.

Forfall er 6. februar hvert år.


§ 5. Foreningens øverste organ er årsmøtet som skal avholdes tirsdagen nærmest den 6. februar hvert år. Den 6. februar 1258 var forlovelsesdag for prinsesse Kristina og prins Felipe. Styret, eller minst 1/3 av medlemmene, kan kreve ekstraordinært årsmøte.

Årsmøtet innkalles med minst 3 ukers varsel. Innkallingen skal angi hvilke saker som skal behandles. Minimumskrav til saker i ordinært årsmøte er valg av styremedlemmer, særskilt valg av styreleder, fremleggelse av årsberetning og revidert regnskap.

Årsmøtet bestemmer om det skal velges revisor, og i så fall velges revisor.

Etter forslag fra styret kan foreningens vedtekter endres.

På første årsmøte skal det velges en valgkomité som består av 3 medlemmer. Valgkomiteens forslag til styremedlemmer/vara og eventuelt revisor legges frem på årsmøtet.

Årsmøtet treffer sine beslutninger med vanlig flertall blant de som møter, men vedtektsendringer krever 2/3 flertall. De som møter kan ikke representere mer enn ett medlem i tillegg, i henhold til fullmakt.


§ 6. Styret skal bestå av 4 medlemmer pluss to varamedlemmer, etter årsmøtes bestemmelse. Styrets medlemmer velges for ett eller to år om gangen for å sikre kontinuitet.


§ 7. Styret forestår forvaltningen av foreningens anliggender og skal lede foreningen i overensstemmelse med formålet. Styrets leder og regnskapsfører har prokura.

Styret holdes løpende orientert om klubbens finansielle situasjon.


Styret bør i sitt arbeid søke samarbeid med næringsliv og offentlige myndigheter. Det skal sørge for en forsvarlig og sunn økonomisk drift og føre regnskap i samsvar med god regnskapsskikk.


Tønsberg, mai 2010